Karaciğer Tümörleri

Girişimsel Radyoloji
Eylül 29, 2014
Birincil (Primer) Karaciğer Tümörleri
Karaciğerin kendi dokusundan kaynaklanan tümörlerine birincil (primer) tümörler, başka organ veya dokulardan tümör hücrelerinin karaciğere taşınması ile oluşan tümörlere ikincil (sekonder) tümörler adı verilir. Karaciğerin birincil tümörleri sağlıklı insanlarda nadirdir ancak karaciğer sirozu olan hastalarda görülme sıklığı fazladır. Bu nedenle karaciğer hastalığı ve sirozu olan hastaların takibi hayati önem taşır.
Takip esnasında, erken evrede tespit edilen birincil tümörleri tedavi etmek nispeten daha kolaydır. Birincil karaciğer tümörlerinde ilk tercih edilecek tedavi yöntemi, tümörün cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Ancak cerrahi müdahale ancak hastaların % 15-20’sinde mümkün olmaktadır.
Cerrahi tedavi yapılamayan hastalarda, tümörün yapısı ve karaciğer durumu değerlendirilerek farklı özel tedavi yöntemlerine başvurulur. Özel iğneler yardımı ile tümörün yakılması veya dondurulması (radyofrekans ablasyon, mikrodalga ablasyon, kriyoablasyon), tümör içerisine alkol enjeksiyonu (alkol ablasyonu), tümörü besleyen atardamardan kemoterapatik ilaçların (TAKE) veya radyasyon yüklü mikro kürelerin verilmesi (radiyoembolizasyon) gibi farklı yöntemler tedavide diğer seçenekleri oluşturur.
tace-2 kemoembolizasyon1
Transarteryel kemoembolizasyon (TAKE) işlemi
tedavioncesi tedavisonrasi

TAKE öncesi karaciğer kitlesi

TAKE sonrası yok olmuş kitle

İkincil (Sekonder) Karaciğer Tümörleri
Karaciğerin ikincil tümörleri en sık bağırsak, mide, akciğer ve memeden kan yolu ile karaciğere taşınır. İkincil tümörler, birincil tümörlerden 20 kat daha fazla sıklıkla görülür. Genellikle küçük boyutta ve birden fazla sayıda tespit edilirler.
En iyi tedavi seçeneği cerrahi olarak tümör dokusunun çıkarılmasıdır. Ancak çoğu hastada bu mümkün olmadığından ikincil tümörlerinde en sık uygulanan tedavi seçeneği sistemik kemoterapidir. Bunun yanında küçük bir hasta gurubunda (tümör sayısının az ve boyutlarının küçük olduğu hastalar) özel iğneler yardımıyla tümör dokusunun yakılması veya dondurulması, karaciğer atardamarları yolu ile kemoterapatik ilaçların ve radyasyon yüklü mikro kürelerin verilmesi diğer tedavi seçenekleridir.